[flexy_breadcrumb]

我们提供加拿大的全面移民和签证服务,包括

·         技术工人移民

·         商业投资者移民

·         自雇职业移民

·         家庭团聚移民

·         省提名移民

·         难民和受保护者

·         临时居民签证

·         临时居民许可

·         学习许可证和签证

·         工作许可证和签证

·         访客记录

·         永久居民卡

·         公民权

 

单击以下按钮向我们发送更多信息以进行免费评估。您将找到来加拿大的最佳解决方案。

请仔细填写此评估表,移民顾问和律师将很乐意为您提供免费的移民资格评估,并通过电话或电子邮件对结果进行反馈。 为了确保评估的准确性,我们强烈建议您提供尽可能多的详细信息。 同时,作为专业移民代理,我们保证此表格上的所有信息都将被保密。

免费评估


我想去加拿大